Geluidsoverlast naar aanleiding van de verkeersmaatregelen Moscou viaduct

4 februari 2021

Op het Moscouviaduct zijn enkele maanden geleden snelheidsbegrenzende paaltjes en rijbaankussens aangelegd. Er wordt te vaak veel te snel gereden en maatregelen drongen zich op.

De bewoners van de Eugeen Zetternamstraat ondervinden hierdoor echter buitensporig zware geluidshinder. Het gaat dan specifiek over het aangelegde rijbaankussen. Dit is een gekend fenomeen, wat ook blijkt uit de passage hierover in het ‘Stedelijk Actieplan Geluid 2014-2019’.

Gemeenteraadslid Nicolas Van Den Eynde verneemt dat de buurtbewoners reeds met het kabinet van schepenen Heyse en Watteeuw contact hebben gehad doch dat er vooralsnog geen oplossing is gevonden voor het gesignaleerde probleem.

Nu, de geluidsoverlast valt relatief eenvoudig te verklaren. De Eugeen Zetternamstraat ligt onder het Moscouviaduct, wat een totaal ander effect geeft dan rijbaankussens in een gewone straat. 

De straat ligt tussen twee spoorbundels, en is alleen bereikbaar via een afrit op het viaduct en twee fietstunnels tussen de achterliggende wijk (Heidestraat) en de tramhalte aan Moscou. De bewoners zijn dus één en ander gewoon als het gaat over lawaai.

Het viaduct is bovendien een staalstructuur, wat de perfecte omgeving is voor resonantie. 

Vraag:
Zijn de klachten in verband met de geluidsoverlast reeds objectief onderzocht of vastgesteld? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, zal dit alsnog gebeuren? Kan er alsnog eventueel overleg aangegaan worden met de buurtbewoners?

Antwoord:
De stad is zeer selectief in het gebruik van rijbaankussens. Deze worden enkel aangelegd indien er geen andere oplossingen zijn.

We zijn als stad verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op onze wegen en kunnen dus geen risico’s nemen op dat vlak. Vanuit de overweging van verkeersveiligheid drongen snelheidsbeperkende ingrepen zich op aan het moscouviaduct. Door de specifieke locatie zijn de snelheidsremmende oplossingen beperkt. Een snelheidsremmende asverschuiving of wegversmalling is op die locatie niet mogelijk gezien de beschikbare ruimte. Signalisatie van zone 30 kan helpen, maar zonder structurele handhaving is deze ingreep niet voldoende.

De combinatie van beurtelingse doorgang met rijbaankussens werd geëvalueerd als de meest effectieve verkeerstechnische ingreep om de gereden snelheid op deze locatie af te remmen.

De geplaatste snelheidsremmers zijn geëvalueerd op basis van snelheidsmetingen. De indicator hierbij zijn de gemeten gereden snelheden van voertuigen. Daaruit concluderen we dat het doel van de snelheidsremmers, namelijk gemotoriseerd verkeer afremmen, gehaald is.

Wat betreft geluidsoverlast beseffen we dat de omgeving aan het Moscouviaduct door haar ligging blootgesteld wordt aan lawaaihinder. Uit wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot geluidsoverlast ter hoogte van rijbaankussens weten we dat geluidsoverlast recht evenredig is met de snelheid waarmee gereden wordt. Hoe trager bestuurders rijden, hoe minder geluidsoverlast. Door de combinatie van beurtelingse doorgang en rijbaankussens grijpen we in op de gereden snelheid. Lokaal kan dit hinder met zich meebrengen doordat sneller continu verkeer als minder storend ervaren wordt dan afremmend, optrekkend verkeer dat over de rijbaankussens heen rijdt.

Het aspect geluid wordt niet automatisch meegenomen bij elke verkeersmaatregel. Een objectieve evaluatiemethodiek voor geluid is bijgevolg niet vastgelegd. Het ontbreekt ons ook aan voormetingen.

Zoals u zelf aangeeft was een verkeerstechnische ingreep op deze locatie nodig om overdreven snelheid af te remmen. Op deze locatie werd het belang van verkeersveiligheid prioriteit gegeven boven de lokale geluidshinder.

Deze legislatuur wordt voor Ledeberg/Moscou een wijkmobiliteitsplan voorzien. Het doel van dit plan is om de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid in deze wijken te verhogen. Dit gebeurt vooral door doorgaand verkeer te weren uit de wijk. In kader van dit wijkmobiliteitsplan kan ook onderzocht worden of een knip op deze locatie een structurele oplossing kan bieden die tegelijkertijd een oplossing biedt voor de verkeersveiligheid als voor de geluidshinder veroorzaakt door doorgaand verkeer. Dit zal vermoedelijk ook voor de bewoners van de Eugeen Zetternamstraat een grote impact hebben naar de hoeveelheid verkeer die over het Moscouviaduct zal rijden. In kader van de wijkmobiliteitsplannen wordt ook voorzien in een uitgebreid participatietraject.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.