Verkeerssituatie kruispunt Groenewandeling en Mariakerksesteenweg te Drongen

16 oktober 2019

Verwijzend naar het antwoord op SV 00411 werd reeds werk gemaakt van de vervanging van het verbleekte straatnaambord “groenewandeling”.

Wat betreft het antwoord van schepen Watteeuw op de vraag aangaande de verwijderde verkeersspiegel was het antwoord zeer legitiem, echter mits de voorwaarde dat er dan geen wagen mag geparkeerd staan aan het begin van de Groenewandeling.
Na feedback naar de buurtbewoners stelden zij dat het terugplaatsen van de spiegel inderdaad als overbodig gezien kan worden, sinds de aanpassingen aan het kruispunt wanneer er op de hoek geen auto geparkeerd staat.
De buurtbewoners stelden dan ook de vraag of deze laatste parkeerplaats kon geschrapt worden in het kader van de verkeersveiligheid.
Echter lijkt dit niet aan de orde, aangezien deze volgens artikel 24 van de wegcode uberhaupt niet in aanmerking komt als parkeerplek onder volgende paragrafen:
In volgende gevallen is stilstaan en parkeren verboden vanaf een bepaalde afstand, namelijk:
• op minder dan 5 meter van beide kanten van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
• op de rijbaan op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers, voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;
• in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan.

Omdat het niet duidelijk is dat dit geen parkeerplek betreft, omdat er vaak vastgestelde inbreuken vastgesteld worden en omdat voorgenoemde inbreuken een impact hebben op de verkeersveiligheid van auto’s en fietsers, stelde Mattias De Vuyst volgende vragen aan de schepen:

1. kunnen uw diensten werk maken van een gearceerde lijn die aanduidt dat de plaats geen parkeerplaats betreft, opdat artikel 24 van de wegcode zou worden gesignaleerd?
2. kunnen uw diensten werk maken van het zetten van een paaltje, opdat inbreuken op artikel 24 van de wegcode zouden worden onmogelijk gemaakt?

Antwoord:
De verkeersreglementering wil zo veel als mogelijk dubbele aanduidingen van een zelfde verkeersmaatregel vermijden. Zoals u aangaf, is parkeren binnen een afstand van 5m van het kruispunt Groenewandeling-Mariakerksesteenweg bij wet verboden. Bijkomende markeringen langs deze strook is eigenlijk exact dezelfde maatregel en dus in strijd met bovenstaande zienswijze.

Met betrekking tot uw suggestie om paaltjes te plaatsen moet ik erop wijzen dat deze enkel op de rijweg worden geplaatst in combinatie met gearceerde vlakken, die worden aangebracht in kader van een betere doorstroming. Een arcering betekent bovendien dat voertuigen daar niet mogen/kunnen rijden; met het parkeerverbod beogen we net het tegenovergestelde, met name dat voertuigen en andere weggebruikers t.h.v. het kruispunt elkaar kunnen kruisen.

Een medewerker van het Mobiliteitsbedrijf stelde al verscheidene keren vast dat de parkeerafstand van 5m t.o.v. het kruispunt goed wordt gerespecteerd.

Het lijkt het Mobiliteitsbedrijf op dit moment dan ook niet aangewezen om het geldend parkeerverbod aan het kruispunt dubbel aan te duiden via bijkomende signalisatie en/of markeringen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.