Ontsluiting weidecomplex De Campagne

12 juli 2021

Er wordt momenteel door de stadsdiensten naar de toegankelijkheid (en ontsluiting) van het weidecomplex De Campagne gekeken. Er is daarbij overleg met de buurtbewoners. Dat is een goede zaak. Men is er echter nog niet in geslaagd om de ongerustheid bij de omwonenden weg te nemen.

Zij zijn daarbij niet gekant tegen de ontwikkelingen op de velden tussen Boskeet en Gijzelstraat, maar ze zijn wel van oordeel dat het geplande wandelpad te dicht bij de woningen staat ingetekend. 

Vraag:
Wat is uw visie in dit dossier? Wat kunt u doen om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Op 8 juli 2021 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd voor het inrichten van het Portaal De Campagne. In dit dossier zit de inrichting van het weidecomplex ten zuiden van de Gijzelstraat. Bij inrichting wordt de weide-indeling en de padenstructuur gerealiseerd. Doelstelling van de herinrichting is onder andere het ontsluiten van deze percelen in functie van hun rol in de educatieve nevenfunctie die deze percelen zullen krijgen. Dit is conform de voorschriften van het RUP mogelijk. Het volledige weilandcomplex wordt aangelegd op reeds verworven stadsgronden

De doorsteken die de ontsluiting maken naar de Boskeetstraat zijn op heden nog niet verworven. Op basis van het rooilijnplan worden deze gesprekken verder aangevat door de bevoegde dienst.

De medewerkers van de Groendienst zijn met de verschillende aangelanden gaan praten en hebben hierbij een aanpassing voorgesteld, waarbij de padenstructuur verder van de perceelsgrens werd ingetekend. Het grootste deel van de aangelanden hebben aangegeven dat zij de inrichting zullen afwachten en indien zij aanvoelen dat in functie van hun privacy het noodzakelijk is een groenscherm te voorzien, zij dat op eigen gronden zullen realiseren.

Ik ben van mening dat het alternatief voorstel tegemoet komt aan de bezorgdheden van de aangelanden en daarbij ook de vooropgestelde doelstelling van de inrichting overeind blijft.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info