Verkeersveiligheid N9 Mariakerke

29 september 2022

Tijdens de commissie MEO van maart 2022 werd de gevaarlijke verkeerssituatie aangekaart die veroorzaakt wordt door de geparkeerde vrachtwagens langs de N9 in Mariakerke.  De schepen antwoordde op vragen 2022_MV_00147 van raadslid De Roo en 2022_MV_00157 van raadslid Van Bignoot dat hij uitkijkt naar het heraanlegdossier van de N9: "In de structurele aanpak van deze as, die door het Vlaamse gewest is ingepland, worden verkeersveiligheid en zichtbaarheid als ontwerpprincipes gehanteerd."

Daarnaast antwoordde de schepen: "Het is dus geen problematiek die we alleen kunnen oplossen. Momenteel is er een plan stedelijke logistiek in opmaak. De parkeerproblematiek zal hierin zeker aan bod moeten komen."

Tijdens de repliek werden enkele suggesties aangereikt, die wel onderdeel zijn van de bevoegdheden van de stad. De schepen gaf aan deze suggesties mee te nemen en te vragen aan het mobiliteitsbedrijf om deze te onderzoeken:

tellingen uitvoeren over het aantal vrachtwagens dat langs de N9 parkeert;
langs de N9 via zones een onderscheid maken waar vrachtwagens wel en niet mogen parkeren door het plaatsen van verkeersborden;
een verbod voor vrachtwagenparkeren instellen in beide zijstraten;

Vraag:
Welke acties hebben de schepen en het mobiliteitsbedrijf ondernomen na de commissie van maart? Graag meer uitleg.
Welke van de gesuggereerde voorstellen kregen een opvolging? Graag meer uitleg.
Wat is de stand van zaken inzake het plan stedelijke logistiek? Wat is de timing voor de concretisering ervan? Graag meer uitleg.
Welke oplossingen ziet de schepen voor de geschetste problematiek van geparkeerde vrachtwagens langsheen de N9? Wat is de timing per oplossing?

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Hoewel wij als stad zelfstandig kunnen beslissen over het parkeerbeleid op gewestwegen zijn we in contact gegaan met AWV om hun standpunt daarin te kennen.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft ons een advies gegeven over hoe we onze methodiek van het oprijzicht kunnen verbeteren. Het Mobiliteitsbedrijf herbekijkt met dit advies de kruispunten om de vereiste ruimte parkeervrij te maken.

Deze oefening willen we afgerond krijgen tegen einde dit jaar voor elk van de takken om dan in uitvoering te gaan 1ste kwartaal 2023.

Wat het plan stedelijke logistiek betreft, dit is in een vergevorderd stadium en is nu onderwerp van besprekingen tussen de bevoegde politieke niveaus en de ambtelijke diensten.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info