Uitgevoerde werken Noordhoutstraat

13 september 2012
De riolerings- en wegeniswerken in de Noordhoutstraat bereikten een eindpunt in oktober 2011. Er werden ook grachten aangelegd voor de natuurlijke afwatering van regenwater en de opritten werden afgewerkt. Nu zou echter blijken dat de werken niet conform de Vlarem II-wetgeving uitgevoerd zijn. Daarnaast liggen de grachten er nog steeds niet onderhouden bij, waardoor er van natuurlijke afwatering haast geen sprake kan zijn.
  • Is de schepen hiervan op de hoogte? Klopt deze informatie?
  • Wat zijn de oorzaken die aan de basis liggen van het afkeuren van deze werken?
  • Welke maatregelen zal de schepen treffen?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In het openbaar domein is een gescheiden stelsel aanwezig. Wat hierin niet-conform zou zijn, is niet duidelijk.

Wel legt Vlarem bij realisatie van een gescheiden stelsel een afkoppelingsverplichting op voor de aanpalende percelen met open bebouwing (wat hier het geval is). Dit onmiddellijk vanaf de realisatie van de gescheiden riolering in het openbaar domein, een overgangsperiode voor de afkoppelingswerken op het private perceel is daarbij niet voorzien. Deze verplichting is op te volgen door de aanpalende eigenaars en maakt in wezen geen onderdeel uit van de werken in het openbaar domein.

Het ontwerp Noordhoutstraat werd opgestart in 2006, Vlarem II is van kracht sinds juli 2008. Gezien het dossier Noordhoutstraat toen reeds ver gevorderd was, werd als tussenoplossing voorzien dat de woningen maximaal dienden af te koppelen volgens de economisch meest haalbare wijze. Dit betekent in de praktijk dat voor bepaalde woningen er geen 100% afkoppeling wordt/werd gehaald hoewel de afkoppelingswerken werden/zullen worden uitgevoerd conform de opgemaakte afkoppelingsstudies.

Er was bij het invoeren van de wetgeving door de Vlaamse Overheid zoals gezegd geen overgangsregeling voorzien, met als gevolg dat heel wat projecten hierdoor uitgesteld dreigden te worden. Stad Gent en TMVW hebben daarom gekozen voor een pragmatische aanpak om de dossiers in deze overgangsperiode niet te laten stilvallen. Zo werd geopteerd om de mogelijkheid te bieden de afkoppelingswerken tot twee jaar na de realisatie van de openbare infrastructuur te realiseren. Dit bood de mogelijkheid aan de aangelanden de vereiste werken op het perceel degelijk voor te bereiden en op een realistische en haalbare termijn te realiseren. Inmiddels bestaat ook het ?keuringsattest? voor de private riolering. Het is daarbij mogelijk dat een keuringsinstantie een keuringsattest afgeleverd heeft met als conclusie dat de priv?-waterafvoer niet conform is, en moet herkeurd worden. De keuringsinstantie is immers gebonden aan de vigerende wetgeving en kwijt zich in deze dus correct van zijn taken.

De grachten vallen onder het openbaar domein. TMVW staat in voor de aspecten met betrekking tot de afwatering en hydraulische knelpunten (ruimingen en slibverwijdering). De Groendienst staat dan in voor het groenbeheer van de taluds boven de waterlijn. De frequentie van dit onderhoud is beperkt tot enkele onderhoudsbeurten per jaar. De hevige groei van onkruid is na een heraanleg niet ongewoon. Pas na enkele seizoenen zal zich een natuurlijke beplanting herstellen. Nieuw aangelegde taluds en bermen hebben enige tijd nodig om zich te stabiliseren.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.