Keiskantstraat Drongen

20 juni 2013
Enkele maanden geleden informeerde ik (SV 165 ? Keiskantstraat Drongen) naar de mogelijkheden om een structurele oplossing te vinden voor de situatie van de staat van het wegdek van de Keiskantstraat.

U meldde toen dat “het Mobiliteitsbedrijf zou onderzoeken waar en hoe de Keiskantstraat (het onverhard deel) zou kunnen afgesloten worden voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. Volgend op dit onderzoek zou dan de beslissing kunnen volgen met opdracht aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om de straat opnieuw te fatsoeneren zodat deze comfortabel ingericht wordt voor voetgangers en fietsers”.

Graag had ik vernomen wat de stand van zaken is van dit onderzoek. Binnen welke termijn zou, in voorkomend geval, de straat opnieuw ingericht kunnen worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

In mei heeft een verkeersonderzoek plaatsgevonden in de Keiskantstraat en werd er geen structurele sluipstroom gedetecteerd. Het snel degraderen van de weg heeft dus niet veel te maken met bewonersverkeer dat via de onverharde weg naar de sportfuncties rijdt, maar vooral met pieksituaties in functie van de sportactiviteiten. Ook de bewegwijzering naar de sportterreinen is zo voorzien, zowel vanuit de woonwijk als vanuit de N466.

In het RUP D4 – Keiskant is deze weg echter opgenomen als zone voor wandel- en fietsweg en dienen de sportfuncties ontsloten worden via de Sint Gerolfstraat in het zuiden en via de woonwijk in het noorden. Deze principes zijn op vandaag niet gerealiseerd, een RUP verplicht ons daar ook niet toe, maar elke wijziging moet natuurlijk conform de voorschriften gebeuren. Het RUP verbiedt bovendien niet dat de weg verhard wordt, wel is verboden dat deze zou instaan voor de ontsluiting van de woonwijk of de sportterreinen.

Gezien het RUP ook het resultaat is van een openbaar onderzoek in de buurt dat via een democratisch proces is goedgekeurd, zullen wij de principes van het RUP uitvoeren. Dit kan op korte termijn relatief eenvoudig namelijk door een verkeerspaaltje te plaatsen net ten noorden van de oprit van de hoeve die ontsluit via de Keiskantstraat en die die mogelijkheid volgens het RUP ook steeds moet hebben. Wij zullen daartoe het initiatief nemen door een dossier voor te bereiden en te bespreken met de verschillende stedelijke diensten en de verkeerscel van de politie.

Momenteel staat de verharding van deze weg niet op de planning. De budgettaire besprekingen over investeringsbudgetten zijn nog steeds lopende, bijgevolg kunnen wij hierover nog geen uitspraak doen.

Filip Watteeuw
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.