Grachten in de Leebeekstraat

9 maart 2020

De Leebeekstraat te Zwijnaarde is doodlopend met aan het einde hiervan de snelweg E40 en het hellend vlak van de nieuwe fietsbrug. Het afwatersysteem van de snelweg wordt door de gracht opgevangen alsook bij felle regenbuien.

Het is noodzakelijk dat grachten goed worden onderhouden zodat het rendement maximaal wordt aangehouden. En daar stellen zich blijkbaar enkele problemen. Na onderhoud belanden het hoge gras, rest van takken en dergelijke terug in de grachten. Dit veroorzaakt verstoppingen met overstromingen tot gevolg bij heftige regenbuien. Met alle gevolgen van dien voor buurtbewoners. De groendienst is door enkele eigenaars reeds aangesproken doch voorlopig zonder resultaat.

Vraag:
Bent u bekend met deze problematiek? Kan u hierover in overleg gaan met uw dienst zodat het probleem ten gronde kan worden aangepakt?

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Deze problematiek is me bekend: de Groendienst werd hier de voorbije jaren af en toe over aangesproken. De Groendienst is evenwel niet de beheerder van deze grachten. De Groendienst beheert hier enkel de vlakke bermen. Het beheer van de taluds van de grachten zit bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (en mogelijk deels bij de burger zelf afhankelijk van waar het privaat domein overgaat in het openbaar domein), terwijl Farys verantwoordelijk is voor een goede waterdoorstroming. Zonder het probleem te willen minimaliseren, is het mijn inziens ook niet zo dat zich hier effectief een groot probleem stelt naar afwatering. Het probleem situeert zich wellicht eerder bij het gegeven dat het beheer van bermen, taluds en grachten complex is en verdeeld zit over verschillende diensten, overheden en partners waardoor dit voor de burger onduidelijk wordt en hier en daar op onbegrip stoot.

Momenteel zijn er gesprekken aan de gang tussen alle betrokken diensten en partners om betere en duidelijkere beheerafspraken te maken in verband met het beheer van grachten op het openbaar domein.

In afwachting van eventuele nieuwe afspraken, en om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de burgers, zal de Groendienst enkele keren per jaar de grachten in de Leebeekstraat uitmaaien met verwijdering van het groenafval, ook al behoort dit strikt genomen niet tot hun takenpakket. Vorig jaar heeft de Groendienst dit ook al eens op zich genomen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.