Volkstuintjes Zwijnaarde

1 juli 2015

Volkstuintjes lijken populairder dan ooit, zo populair dat er wachtlijsten bestaan om een volkstuin te krijgen. Op verschillende plaatsen in onze stad zijn op korte of iets langere termijn bijkomende volkstuinen voorzien. Inwoners van Zwijnaarde beschouwen het, behoudens vergissing, ontbreken van volkstuintjes in de groenpool Parkbos als een gemiste kans.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Zijn er momenteel plannen om op termijn ook in de buurt van Zwijnaarde volkstuinen in te richten? Zo ja, aan welke locatie wordt hiervoor gedacht?
  • Zo nee, bent u bereid eventuele mogelijkheden in de buurt te laten onderzoeken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het is ons niet bekend dat er een grote vraag zou zijn naar volkstuintjes in Zwijnaarde. Af en toe is dit wel al eens ter sprake gekomen op een infomoment maar eerder aangegeven door een enkeling. Op het inspraakmoment van de Hekers in oktober 2014 kregen we zelfs eerder het omgekeerde signaal omdat bewoners van Zwijnaarde meestal een eigen tuin hebben.

Omdat er wel een algemene vraag is naar extra volkstuinen en er in Zwijnaarde inderdaad geen zijn houden we dit gegeven wel in het achterhoofd indien er zich opportuniteiten voordoen. Zo heeft de Stad in haar adviezen voor de ruilverkaveling Schelde-Leie gevraagd om in de mate van het mogelijke ruimte te voorzien voor volkstuintjes in de nabije omgeving van de dorpskern van Zwijnaarde. Hier is echter niet op ingegaan. Deze ruilverkaveling heeft immers als doel om de nog beschikbare ruimte optimaal te organiseren voor de nog aanwezige professionele land- en tuinbouwers. Deze hebben door de realisatie van het Parkbos heel wat gronden moeten afstaan. Ruimte die niet is opgenomen in het ruilverkavelingsplan is landbouwkundig minder waardevol (nat en/of gelegen in valleigebied) en dus niet interessant voor volkstuintjes.

Er is ook ooit geopperd om volkstuintjes aan te leggen op de site van Ardoyen rond de bedrijven. Indien er een geïnteresseerde bewonersgroep is kan dit altijd verder worden onderzocht.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.