›› Home ›› Provincieraad ›› Beleid

Beleid

Het meerjarenplan 2014-2019 schetst waar de Provincie Oost-Vlaanderen de komende jaren voor gaat. Het geeft de richting aan en tekent de krijtlijnen uit voor de bestuursperiode 2014-2019. Bijsturing zal periodiek gebeuren, in elk geval bij de jaarlijks opmaak van het budget.

Aansluitend op haar missie, visie en waarden steunt het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen op drie merkpijlers. Via deze pijlers geeft de Provincie weer op welke manier ze invulling wil geven aan haar opdrachten. De beleidsdoelstellingen van de Provincie voor de legislatuur 2014-2019 zijn ondergebracht onder

  1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
  2. Een beleid op maat – interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking
  3. Een toekomstgerichte organisatie.


1. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Zelf innovatief zijn, maar ook: kansen bieden aan anderen om innovatief en creatief te zijn. Denk maar aan de rol van de Provincie bij het aantrekken van kandidaat-investeerders, de uitbouw van de proefcentra, het vakmanschap en de creativiteit in de technische scholen, enz.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. In alle provinciale acties moet duurzaamheid als een rode draad verweven zitten.


2. Een beleid op maat
interbestuurlijke en gebiedsgerichte samenwerking

De Provincie is geen eiland in de maatschappij. In de huidige samenleving is een bestuur een 'partner', een knooppunt in een genetwerkte samenleving, ten dienste van iedereen. Meer dan ooit zet de Provincie haar deuren open voor overleg met diverse groeperingen en organisaties. Ze legt haar oor te luisteren, gaat op zoek naar maatschappelijke noden en probeert witte vlekken in te vullen via stimulanssubsidies en projecten.

De Provincie is een bevoorrechte partner voor lokale besturen en het middenveld. Ze maakt talrijke initiatieven mee mogelijk. Denk maar aan de (her)aanleg van fietspaden en trage wegen, de organisatie van bovenlokale sportinfrastructuur, de ondersteuning van bibliotheken, enz.

De provincies spelen een sleutelrol in de wisselwerking en afstemming tussen het Vlaamse niveau en de lokale besturen. Ze zijn zowel regisseur als afstemmend intermediair niveau.

Een sterk partnerschap in open dialoog tussen Vlaanderen, de provincies en de lokale besturen, draagt bij tot een slagkrachtige overheid en een vereenvoudigd en transparant bestuur. Dit met het oog op een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven. De Provincie speelt een cruciale rol als hefboom voor de versterking van het lokale beleidsniveau. Dit zowel wat betreft ondersteuning op vraag van gemeentebesturen als op vlak van gebiedsgerichte samenwerking.


3. Een toekomstgerichte organisatie

De Provincie wil vanuit de principes van Het Nieuwe Werken verder evolueren naar een resultaatgerichte organisatie waar de vraag van de klant centraal staat en waar personeelsleden efficiënt en aangenaam kunnen samenwerken voor een goede dienstverlening.

Als kennisorganisatie stimuleert de Provincie talentmanagement, kennisdeling en integrale samenwerking over de grenzen van de diensten heen. Een positief, modern personeels- en organisatiebeleid laat toe dat zowel de organisatie als haar personeelsleden optimaal functioneren. Gemotiveerd, klantvriendelijk en bekwaam personeel draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het bestuur. De Provincie staat zo voor een flexibele en wendbare organisatie, waarop elke Oost-Vlaming kan rekenen. Nu en in de toekomst.


Download het bestuursakkoord 2013-2018 van de Provincie Oost-Vlaanderen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.