Golf Puyenbroeck

27 november 2013

In het meerjarenbudget voor deze legislatuur staan investeringen voorzien voor Golf Puyenbroeck. Het totale bedrag, gespreid over de jaren 2014 tot 2017 bedragen samen 2.595.000 EUR. 

We weten dat sinds enkele jaren de vraag bestaat bij een belangrijk deel van de bij Golf Puyenbroeck aangesloten golfers naar een uitbreiding van de baan van de huidige 9 holes naar 18 holes om de hoge bezetting van de baan op te vangen. Die bezetting groeit immers verder, wat op zich een goed gegeven is, maar wel stilaan meer frustratie veroorzaakt bij een deel van de klanten van GP.

Vandaar mijn vraag: wat houden deze investeringen in?  Hebben ze te maken met een mogelijke uitbreiding naar 18 holes?

Martine Verhoeve
Provincieraadslid


Antwoord:

Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Collega’s. Ik kan misschien beginnen, zodat dat voor eens en voor altijd is afgesloten, met de verwijzing naar de gerechtelijke procedure die in het verleden daaromtrent heeft gehangen. Ik kan jullie in het kader van de burgerlijke procedure meedelen dat daar een uitspraak is gekomen. Die uitspraak houdt in dat de klagers in het ongelijk zijn gesteld. Dus ik denk dat dat nu voor eens en altijd kan gedaan zijn, maar uiteraard logisch dat jullie daarnaar vragen, want eigenlijk hebben we dat nog niet op die manier aangehaald. Dus ook het element van die grond zit daar in, zowel naar de procedure als naar de grond, dat zat daar allemaal mee in vervat. De klagers zijn dus in het ongelijk gesteld. In verband met de grond zou ik toch nog even willen aanhalen: recent zijn er werken uitgevoerd aan de vijver die een stuk verplaatst is en in het kader daarvan zijn er wel onderzoeken gebeurd naar de grond en daar is niks verkeerd mee vastgesteld.

Nu, voor Golf Puyenbroeck is er inderdaad 2,5 miljoen euro voorzien voor een uitbreiding van de golfbaan van 9 holes naar een 18 holes. Het was in 2013 dat we een studie hebben laten uitvoeren om de al dan niet behoefte aan een uitbreiding op een objectieve manier in kaart te brengen. Men heeft een behoefte -onderzoek gedaan. Die studie heeft uitgewezen dat, gezien de hoge bezettingsgraad van de huidige 9-holesbaan waar collega Verhoeve terecht naar verwees, een uitbreiding noodzakelijk is, temeer omdat het aantal abonnementhouders ook steeds stijgt. Nu, die studie heeft aangegeven dat de overbezetting van de golfbaan gedeeltelijk onder andere opgevangen kan worden via nieuwe beheersmaatregelen. Dus in de huidige werking. Zo wordt er bijvoorbeeld gesuggereerd om een variatie in de toegangsgelden te gaan inbouwen om bijvoorbeeld in de daluren, dus ’s ochtends vroeg, het golfen aantrekkelijker te maken. Daarmee zouden we een maatregel kunnen treffen om daar een betere spreiding te voorzien en om op die manier de piekuren verder te ontlasten. Het is een suggestie die gedaan werd vanuit die studie.

Nu, iets anders. Wat ook in die studie staat en waar we ondertussen al mee bezig zijn, om toch dat wat te gaan spreiden, dat is dat we een sportcommissie hebben en die stelt een jaarkalender op met uitwedstrijden. Dus aan welke uitwedstrijden wordt er in een groep deelgenomen? Dat maakt dat je op bepaalde momenten een heleboel abonnementhouders hebt die elders gaan spelen, zodanig dat de Golf Puyenbroeck weer vrij is voor de beginnende golfers. Maar de studie heeft uitgewezen dat die andere beheersmaatregelen niet voldoende gaan zijn. Ze hebben ook een aantal uitbreidingsscenario’s in kaart gebracht. Wij hadden bij die studie altijd heel nadrukkelijk gewezen op: het publieke karakter van ons golfcentrum moet als speerpunt blijven gegarandeerd worden. Dus men heeft daarmee rekening gehouden bij elk van die scenario’s, zodat onze golf een laagdrempelige baan moet blijven, zowel toegankelijk qua spelniveau voor iedereen, maar toch met variatiemogelijkheden die ook uitdagingen moeten bieden aan de meer gevorderde golfers. Nu, op basis van die studie hebben wij beslist om zo’n 2,5 miljoen euro te investeren in 9 extra holes. Maar daar is uitdrukkelijk gesteld: dit moet zoveel mogelijk gebeuren binnen het bestaande terrein en sportgedeelte. U moet namelijk weten dat de huidige 9 holes liggen op 40 ha grond. Eigenlijk is dat zeer ruim. Er zijn dus heel wat inbreidingsmogelijkheden nog mogelijk. Ik haal hier maar even ter vergelijking de 18 holes van Sint-Martens-Latem aan, die op 35 ha zit. Dus vandaar dat we binnen de deputatie uitdrukkelijk de afspraak hebben gemaakt: zo veel mogelijk inbreiden. Nu, dat houdt meteen ook in, en dan kom ik aan de beide sprekers die het ook over het ecologische aspect hebben gehad: er dient geen natuur- of bosgebied binnen het domein te worden herbestemd. Maar, en dat wil ik het hier toch nog benadrukken, ik denk dat we in het verleden al hebben bewezen dat golf, natuur en ecologie hand in hand kunnen gaan. Want we zijn als eerste golf erkend, we hebben een internationaal GEO-label gekregen, Golf Environment Organization. Wij hebben dat label gekregen, dus dat wil zeggen dat we heel veel maatregelen treffen en omdat we zo veel mogelijk aandacht besteden aan duurzaamheid, aandacht voor de natuur, gebruik van materialen, natuuronderhoud, de waterhuishouding en dergelijke meer. Er is ondertussen nog een andere Belgische club die dat label ook heeft gekregen. Maar zoals aangegeven, rond die golfbaan vinden we nu op dit moment ook heel wat waardevolle flora. Dat is er juist omdat we daar zoveel aandacht aan besteden. We willen dat niet alleen nu doen, maar we willen dat zeker ook doen als we dat inbreidingsproject naar die 18 holes gaan realiseren, omdat golf en natuur voor ons hand in hand gaan. Nu, de voorlopige timing van die inbreiding is dat die gerealiseerd wordt zoals u in het budget ziet, gespreid, uiteraard, en dat dat tegen 2017 zou gerealiseerd worden. In ieder geval gaan we ook kijken om tijdens die werken de golfbaan open te houden, zodat er zo min mogelijk hinder is voor andere domeinbezoekers. Maar dat er toch ook nog een stukje kan gegolfd worden. Nu, de vraag werd ook gesteld: wat is het doel? Wel, het doel van deze inbreiding is om de baancapaciteit te gaan verhogen. Dus we mikken met deze uitbreiding op een groei naar 2000 abonnementhouders. In 2007, toen we gestart zijn we met de 9 holes, hadden we zo’n 781 abonnementhouders. Nu zitten we ongeveer op 1200 à 1300 en we mikken op 2000 abonnementhouders.

Nu, er is hier ook gevraagd naar een heleboel andere cijfergegevens. Hoeveel andere bezoekers en dergelijke meer. Ik denk dat het nuttig kan zijn om eens op een commissie waar we die plannen en dergelijke meer gaan bekijken, dat we daar dan eens een heel overzicht maken van de evolutie van het aantal bezoekers. De vrije golfers die er zijn, de abonnementhouders, hoeveel jeugd we daarmee aanspreken, want dat is toch ook wel echt typerend voor onze golf, collega Verhoeve, dat we heel veel jonge spelers aantrekken. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Nu, we willen dus met deze uitbreiding een gericht aanbod aanbieden aan zowel de beginnende golfers, maar zeker ook aan de gevorderde golfers. Uiteraard, die laatste groep is steeds groter en groter geworden, omdat sinds 2007 het aantal abonnementhouders is gestegen. Dus het aantal gevorderde golfers – ik val bijna altijd over dat woord – stijgt meer en meer. Maar we vinden dat er nu te weinig activiteiten kunnen aangeboden worden voor die beginnende golfers. Dat is toch wel ons blijvende doel, zo veel mogelijk mensen op een democratische wijze toeleiden tot de golfsport. Nu, bij het begin van het project was er gezegd: ja, we moeten ons voornamelijk op die beginnende golfers richten en die zullen dan uitstromen naar andere clubs. Dat gebeurt ook wel. Maar gezien het beperkte aantal andere clubs, en ook gezien het feit dat er een ledenrem is binnen die andere clubs, stellen we vast dat de mensen in Puyenbroeck blijven. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het daar zo aangenaam is en dat het een leuk terrein is. Maar dat brengt wel een spanningsveld teweeg. Enerzijds een striktere planning, wie mag er wanneer spelen? Ik denk dat we dat enigszins gaan moeten opvangen. Ik verwijs naar hetgeen we doen in ons 50-meterzwembad. Op een bepaald moment kunnen we daar de wand naar het midden plaatsen, zodanig dat we daar twee gedeeltes hebben. Zodat we dan zowel voor degenen die baantjes willen trekken een plekje hebben, als voor de meer recreatieve zwemmer, zodat we dat wat uit elkaar kunnen trekken. Dus we kunnen daar wel wat maatregelen rond nemen, maar een uitbreiding, als we willen tegemoetkomen aan de nood die er is, zal zeker op veel hoerageroep binnen het golfwereldje kunnen rekenen. Maar we mikken vooral op een heleboel nieuwe golfers. Plus ook, bij de uitbreiding, en het is al aangehaald, dat we G-sport als een belangrijk speerpunt naar voren zullen brengen. De inbreiding die we gaan doen, gaat ons ook de kans bieden om in te spelen op de grotere vraag van personen met een beperking. Dat is niet alleen personen met een handicap, maar dat zijn ook vaak iets oudere mensen, om enigszins randvoorwaarden te creëren om hen ook deze sport te laten doen. Dus we gaan er vanaf het begin van de heraanleg rekening mee houden dat er een baan komt, een traject komt, dat niet over het speelveld gaat, maar langs het speelveld, om meer buggy’s de gelegenheid te geven om op dat terrein te komen. Dus dat is een aspect dat we daarbij zeer zeker ook mee in het achterhoofd nemen. De golf is nooit een zelfstandige entiteit geweest. Toch niet in de feiten. Misschien heeft het zo een benaming gekregen, maar het heeft altijd deel uitgemaakt van de sport.

Nu, er is ook nog gesproken over het onderhoud en de hoge kost van het onderhoud. Uiteraard heeft in het begin het onderhoud van dat terrein wel wat gekost, omdat je, om een terrein op te bouwen, uiteraard regelmatig extra inzaaiing nodig hebt en dergelijke meer. Dus dat vraagt wel wat, maar ondertussen is dat onderhoudscontract de volgende legislatuur afgelopen en hebben wij een onderzoek gedaan naar de meest efficiënte manier om dat terrein te gaan onderhouden. Daarbij hebben we alle pistes naast elkaar gelegd: volledige uitbesteding, deels uitbesteding of het volledig zelf doen. En we zijn naar een combinatie gegaan van twee, hetgeen het beste resultaat oplevert met de minste centen.

In verband met de weersomstandigheden. Over al dan niet uw botten aantrekken, kan ik alleen maar aangeven dat op het moment dat onze golf gesloten wordt, alle golfclubs gesloten zijn omdat dat nu eenmaal een risico inhoudt. Ja, ons klimaat hangt daar natuurlijk ook mee samen. We hebben nu eenmaal een regenklimaat. Maar wat voor onze golf geldt, geldt op dat vlak ook voor de andere golfclubs. Ik denk dat dat het was in verband met Golf Puyenbroeck.

Hilde Bruggeman
Gedeputeerde

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.