Werkingssubsidie feestcommissie Zwijnaarde

6 januari 2022

De feestcommissie Zwijnaarde ontving vroeger een jaarlijkse (werkings-)subsidie van de stad Gent. In de budgetopmaak 2019 was daarvoor nog 4.020 euro ingeschreven, een jaarlijks te indexeren bedrag.

De feestcommissie geeft echter aan sinds 2020 geen werkingssubsidie meer ontvangen te hebben, hoewel deze noodzakelijk is voor de verderzetting van hun werking. Een substantieel deel daarvan gaat bv. al naar het huren van een lokaal in de Melac, voor hun secretariaat.

Vraag:
Wat was de reden voor het niet langer toekennen van deze werkingssubsidie in 2020 en 2021? Kan de feestcommissie vanaf 2022 opnieuw betoelaagd worden, zodat hun werking niet in het gedrang komt?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Eind 2018 werd op vraag van toenmalig schepen Peeters gevraagd om na te kijken hoe een subsidie kon verleend worden via dienst Feesten en Ambulante Handel aan het Feestcomité te Zwijnaarde voor het gebruik van de zalen in de vernieuwde Melac te Zwijnaarde. De dienst kent geen werkingssubsidie of huursubsidie toe, dus werd een andere werkwijze voorgesteld, na overleg met het bevoegde departement en het toenmalige bestuurscollege. Er werd toen voor geopteerd om een éénmalige subsidie toe te kennen.

In de besluitvorming is dit terug te vinden als de toekenning van een éénmalige subsidie van 8.040 euro aan het Feestcomité Zwijnaarde, Zandvoordestraat 23 te 9052 Zwijnaarde, die nominatief in de meerjarenplanning 2019 werd vervat, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2018.

We verwijzen graag naar de documenten in bijlage, die de besluitvorming rond toekenning van de éénmalige subsidie d.d. 27 mei 2019 bevat.

De dienst Feesten en Ambulante Handel heeft niet de traditie om werkings- of huursubsidies te verlenen aan feestcomités of andere organiserende vzw’s. Er zijn immers veel gegadigden in het veld en de middelen zijn beperkt. Deze werkwijze zou betekenen dat we organisaties niet gelijkwaardig kunnen behandelen. De middelen van dienst Feesten en Ambulante Handel worden dan ook bij voorkeur toegekend in functie van het feitelijk organiseren van lokale of bovenlokale verbindende activiteiten, feesten en evenementen. Er wordt momenteel werk gemaakt van subsidiereglementen die opnieuw inspelen op de coronatijd-noden enerzijds en op een structurele basis anderzijds waar organisatoren een beroep zullen kunnen op doen. De reglementen zullen zich opnieuw vooral richten op publieke en vrij toegankelijke evenementen, hoofdzakelijk georganiseerd in het buitenareaal van onze stad.

Bram Van Braeckevelt

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info