Welkom

Liberale Actieve Senioren Gent

 

Beste beleidsverantwoordelijke,

 Onze bevolking wordt steeds ouder. De uitdagingen voor de maatschappij in het algemeen en voor de senioren in het bijzonder zijn enorm. De vergrijzing grijpt diep in op tal van domeinen. Van de economie tot de zorg, van de werking van de overheid tot huisvesting, mobiliteit of de inrichting van publieke ruimte. Voor sommigen is ouder worden een abrupte overstap van actieve deelname op de arbeidsmarkt naar pensioen op kosten van de werkende bevolking. In dit negatief denken en spreken over de ouderen, kunnen de Liberale Actieve Senioren Gent zich niet vinden Deze visie over de ouderen en beleid moeten daarom bijgestuurd worden. Wij zijn echt geen maatschappelijke last! Wel tegendeel. We moeten zorgen dat de maatschappelijke deelname van ouderen juist worden versterkt, waarbij zowel ouderen als actieven erop vooruitgaan. Een win/win context creëren.]

Woonzorgcentra worden woon-zorg-OntmoetingsCentra  (wzOC)

Goede zorg is voor velen onbetaalbaar: de kost van het wonen in een woonzorgcentrum is meestal hoger dan het maandelijks pensioen. Laag inkomen en dure zorg veroordelen veel ouderen tot onaangepast wonen, afhankelijkheid van familie en of sociale tegemoetkoming

Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro zegt:

“Enkel wie het écht nodig heeft, mag nog naar het woonzorgcentrum. … De koepelorganisatie stelt voor om de komende jaren extra rusthuiskamers te bouwen: zevenduizend bijkomende plaatsen tegen 2030”.

We moeten anders denken, ouderen hoeven niet op een woonzorg site te wonen om zorg te kunnen krijgen.

Naast assistentiewoningen moeten er ook aanleunwoningen komen.

Aanleunwoningen zijn woningen die niet op een site van een woonzorgcentrum staan maar privé-en of huurwoningen in de nabijheid van een woonzorgcentrum.

Aanleunwonen is een vorm van ondersteund wonen.

Een aanleunwoning staat in de onmiddellijke omgeving van een WZC, zodat de bewoners een beroep kunnen doen op de service van het WZC.

Er zijn verschillende varianten mogelijk, gaande van regelingen waarbij de bewoners enkel gebruikmaken van een lunch tot de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van verpleegkundige zorgen, gebruik maken van een noodoproepsysteem, deelnemen aan activiteiten

Meerwaarde is tevens oudere bewoners niet enkel eten brengen maar ze proberen naar buiten krijgen om ze uit hun sociaal isolement te halen of dit te voorkomen.

Sociaal contact houdt tevens in dat men snel zal opmerken, als iemand die alleen woont, er eens niet is en nood heeft aan hulp. Sociale controle, in de positieve zin van elkaar helpen, zal meer en spontaner gebeuren.

Het tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren van ontmoetingskansen moet een belangrijk aandachtspunt zijn. De trieste verhalen over ouderen die pas na dagen of soms weken dood worden gevonden in hun woning is anno 2024 nog steeds realiteit.

Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten hier oog voor hebben.                   De woningen, toegankelijk voor personen met een beperking hetzij fysiek hetzij mentaal, moeten uitgebreid worden.  Hier denkt LAS Gent aan het omstreden project tegenover WZC De Liberteyt te Wondelgem. In dat project moeten aanleunwoningen voorzien worden.

We moeten out of the box durven denken Niet meer denken in sites, waar ouderen mogelijks zelfs geen verblijf meer kunnen hebben, wel denken hoe we zoveel mogelijk ouderen een veilige zorg-omgeving kunnen bieden. WZC worden wzOC.]

Digitalisering, mobiliteit/openbaar vervoer

Grotere verplaatsingen dringen zich op, (digitalisering/bereikbaarheid banken) ondanks het feit dat voor ouderen in het verkeer aanzienlijk meer risico is op zware of dodelijke verwonding. Zeker verplaatsingen per fiets en te voet zijn voor ouderen problematisch. Met alle verplaatsingsmodi riskeren vooral 75-plussers meer dodelijke verwonding: van dubbel zo hoog bij autopassagiers tot meer dan zes keer zo hoog bij de fietsers. Van alle dodelijk gewonde voetgangers is bijna de helft 65 jaar of ouder en bijna een derde ouder dan 75 jaar.(1)

Het openbaar vervoer is zowel fysiek als informatief (digitalisering) moeilijk toegankelijk en het aanbod wordt voortdurend teruggeschroefd. Het openbaar vervoer moet gebruiksvriendelijker en veiliger worden.

Elke bushalte moet een schuilhokje met zitbank hebben, zebrapaden moeten verlicht worden, veilige oversteekplaatsen!

Veel voetpaden zijn veelal slecht onderhouden en moeilijk begaanbaar voor wie slecht ter been is en al helemaal onbruikbaar voor wie aangewezen is op een rolstoel of een rollator. Het publieke terrein, winkelstraten zijn nauwelijks voorzien van publieke toiletten of rustbanken voor voetgangers die vaker aan een pauze toe zijn.

Martensen, H. (2014). @RISK: Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid.

 

Veiligheid / Seniorenlijn

Senioren hebben het gevoel dat ze meer kans maken om slachtoffer te worden van criminaliteit. Een onveiligheidsgevoel moet alle aandacht en zorg krijgen want dit verminderd de levenskwaliteit. Alertheid en behoedzaamheid zijn in deze context van belang.

Om het onveiligheidsgevoel weg te nemen of te verminderen zou er een seniorenlijn moeten komen, een email senioren@..... , een seniorenfolder met alle contactinfo (per wijk) bezorgen en/of ter beschikking stellen van de senioren.

 

Geen twijfel de vergrijzing gaat sneller dan het beleid

We zien een snelle toename van het aantal 65-plussers, die nu 26% van de Vlaamse stemgerechtigde bevolking uitmaken en 18% van de Gentse bevolking.

Hun invloed op het politieke toneel is aanzienlijk, gezien hun groeiende aantal en veranderende partijvoorkeuren.

Deze realiteit stelt unieke eisen aan onze lokale infrastructuur en dienstverlening, die zonder proactief ingrijpen aan effectiviteit zal inboeten. De 44.000 stemgerechtigde 65-plussers in Gent verwachten dat hun belangen en bezorgdheden weerklank vinden in het beleid.

Bovendien zijn oudere kiezers vandaag even 'volatiel' als jongere leeftijdsgroepen, wat betekent dat ze vaak wisselen van partij tussen verkiezingen. Dit verhoogt hun electoraal belang.(2)

Nood aan proactief beleid !

 

Namens het bestuur LAS Gent

Contactpersoon : Jenny Claes

                                     

 

 

 

 

 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info