Oostakkerdorp

10 februari 2022

Fietsers mogen in de tegenovergestelde rijrichting rijden in Oostakkerdorp. Dit levert echter gevaarlijke verkeerssituaties op. Fietsers komen aan hoge snelheid uit de bocht aan de Kerk richting het Dorpsplein waar de straten smal zijn. Hetzelfde gebeurt komende van het rond punt aan de Sint-Laurentiuslaan richting de Carrefour. Dit zorgt voor heel wat beroering.

 

Vraag:
Kan de verkeersafwikkeling, en meer specifiek de toelating voor fietsers om in de tegenovergestelde rijrichting te rijden, onder de loep worden genomen?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Bij de herinrichting van Oostdakkerdorp is gezocht naar een evenwicht. 

Enerzijds was er de wens om het pleingevoel te versterken. Het verbeteren van de oversteekbaarheid en het afremmen van de snelheid maken daar deel van uit. Een snelheidsverlaging kan in theorie worden gerealiseerd door middel van snelheidsremmers, ofwel door het straatprofiel te versmallen. Rondom het dorpsplein waren snelheidsremmers om diverse redenen géén optie (geen ruimte, openbaar vervoer, woningen te dicht bij de rijweg wat geluidsoverlast met zich mee kan brengen, …). 

Er is dan ook een keuze gemaakt voor een snelheidsremmend, versmald straatprofiel.  In de verdere afweging is gekozen voor een profielbreedte die enerzijds het verkeer nog voldoende afremt, maar anderzijds de reeds bestaande mogelijkheid tot tegenrichtingsfietsen niet hypothekeert.  

In Gent wordt het “beperkt eenrichtingsverkeer” (met fietsen mogelijk in tegenrichting) standaard toegepast. Enkel in straten waar het tegenrichtingsfietsen manifest onveilig is, wordt het verboden.  In de meeste gevallen betreft het veiligheidsprobleem dan een verminderde verkeerszichtbaarheid. 

Voor Oostakkerdorp werd het tegenrichtingsfietsen zo enkel verboden in de Pijphoekstraat. Omwille van een onderling zichtprobleem kon daar het veilig kruisen van een bus en een fiets niet worden gegarandeerd. In alle andere eenrichtingsstraten rondom het plein is de onderlinge verkeerszichtbaarheid wel voldoende. Het is in die eenrichtingsstraten dan ook niet aangewezen om het fietsen in de tegenovergestelde richting te verbieden. 

Het Team Fiets van het Mobiliteitsbedrijf heeft sinds de heraanleg een aantal observaties gedaan in de diverse eenrichtingsstraten rondom het dorpsplein. Er werden daarbij geen problemen rond veiligheid vastgesteld.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info