Vraag en antwoord

Overzicht


Waarom heeft Open Vld dit goedgekeurd?

Wij hebben het mobiliteitsplan, dat een strategische langetermijnvisie tot en met het jaar 2030 bevat, goedgekeurd in de gemeenteraad omdat wij ervan overtuigd zijn dat het mobiliteitsplan een goede zaak is voor Gent. Door het doorgaand verkeer te weren, wordt de stad vlotter bereikbaar voor wie wél in de stad moet zijn, voor wie er wil wonen, winkelen en werken. Maar liefst 40 procent van de auto’s die nu het stadscentrum doorkruisen, heeft er geen bestemming. Tel daarbij dat er de laatste 10 jaar in Gent 17.000 auto’s bijgekomen zijn, goed voor een rij auto’s van 85 km, dan zal het niet verbazen dat het verkeer nu dikwijls strop zit. Het mobiliteitsplan is broodnodig willen we ons niet permanent vastrijden in de stad. Door nu in te grijpen zorgen we ervoor dat de stad leefbaar én bereikbaar blijft.


Zijn er randvoorwaarden bepaald alvorens het plan in te voeren?

Absoluut. Het mobiliteitsplan zal in april 2017 niet worden ingevoerd zonder de uitbouw van nieuwe of uitbreiding van bestaande Park&Rides nabij de binnenring, de ‘groene’ golf en verkeerstechnische aanpassingen van verschillende kruispunten, in het bijzonder de Heuvelpoort en de Sint-Lievenspoort. Deze randvoorwaarden zijn nodig om dit goede mobiliteitsplan goed te laten functioneren.


Het plan is nog niet ingevoerd en er is nu al zoveel file.

Het klopt dat er de voorbije weken en maanden veel files zijn in en rond Gent. Deze hebben echter niets te maken met het mobiliteitsplan, maar met de vele werken die in uitvoering zijn. We begrijpen de frustratie rond die werken, in het bijzonder over de manke communicatie en signalisatie van de omleidingen. Dat kan stukken beter. We hebben dan ook aangedrongen om een stuurgroep op te richten om de verschillende werken beter te coördineren. Deze is inmiddels opgestart. Er wordt ook een communicatiebureau aangesteld om de communicatie en signalisatie van wegenwerken te verbeteren.


Wordt de auto uit de binnenstad geweerd?

Neen, ook na de invoering van het mobiliteitsplan zal je met de wagen tot in het hart van de stad kunnen rijden. Alle centrumparkings blijven bereikbaar, altijd langs twee kanten, sommige zoals Sint-Michiels en Vrijdagmarkt zelfs langs drie kanten. Ook het uitgebreide voetgangersgebied blijft bereikbaar aan de randen. Doordat het doorgaand verkeer wordt ontmoedigd, zou je zelfs vlotter op je bestemming moeten geraken dan nu het geval is.

Voor het parkeren gelden volgende principes: wie lang moet parkeren (bvb. langparkerende werknemers, studenten) kan terecht in de ondergrondse parkings. Bovengronds zijn de plaatsen voorzien voor de bewoners en voor diensten die in de stad moeten zijn zoals zorgverleners en klusjesmannen. Daarnaast zijn bovengronds ook plaatsen voorzien voor wie in de stad moet zijn met een maximum van 3u. Ook de parkings St-Michiels en Vrijdagmarkt zullen qua tarieven het aantrekkelijkst zijn voor bezoeken die korter zijn dan 3u. Ideaal voor een uitgebreidere shopping of een restaurantbezoek.

Tot slot, wie snel een boodschap komt ophalen, of pakweg een koffietje wil komen drinken in de stad, kan terecht op zogenaamde 'stop&shop' plaatsen voor kortparkeren.


Ik woon in het (nieuwe) voetgangersgebied. Kan ik nog met mijn boodschappen aan huis komen?

Ja, bewoners zullen 24u per dag, 7 op 7 aan hun woning kunnen. De enige uitzondering hierop zijn een beperkt aantal kleinere winkel-wandelstraten (Mageleinstraat, Donkersteeg,…) waar we geen verkeer (dus ook geen fietsers) toelaten tijdens de openingsuren.


Betekent dit plan de doodsteek voor de lokale handelaars?

We zijn er van overtuigd dat dit plan zal zorgen voor een vlottere bereikbaarheid van de binnenstad, en aldus de lokale handel zal ten goede komen. We zouden wel gek zijn om ons eigen kernwinkelgebied, dat zorgt voor heel wat tewerkstelling, de nek om te wringen. Overigens is na de invoering van het voetgangersgebied in 1997, onder Sas van Rouveroij, de binnenstad opgebloeid als nooit tevoren. De leegstand in Gent is sindsdien verwaarloosbaar, het aantal terrassen is fors gestegen, er zijn nooit zoveel nieuwe zaken bijgekomen in Gent. Niemand kan zich nog inbeelden dat de auto’s tot op de Graslei en de Korenmarkt zouden parkeren. Nochtans was dat tot 1997 het geval. Het Belfort en de Sint-Baafskathedraal zagen toen letterlijk zwart van het roet.

We gaan de handelaars bijstaan om hun klanten en leveranciers correcte informatie te geven over wat de beste aanrijroute is, hetzij voor laden en lossen, hetzij voor de dichtstbijzijnde parking. Vanaf volgend jaar starten we ook een experiment met enkele handelaars rond handenvrij shoppen, waarbij de aankopen van de winkel naar de parking gebracht worden, of zelfs bij de klant thuis. Op die manier willen we shoppers extra comfort geven, naast de unieke beleving die winkelen in de Gentse binnenstad sowieso is.


Gaat de R40 dit bijkomende verkeer kunnen slikken?

Het mobiliteitsplan wil in de eerste plaats het doorgaande verkeer weren. Wie niet in de stad moet zijn, om bijvoorbeeld van Drongen naar Sint-Amandsberg te rijden, kan best de R4 rond Gent nemen. Dat is rustiger rijden, en je staat sneller dan je denkt op je bestemming. De stadsring R40 is vooral een verdeelweg om naar de juiste invalsweg te rijden richting je bestemming binnen de stadsring. Er worden heel wat maatregelen getroffen om het verkeer op de R40 vlotter te laten verlopen. Zo worden de verkeerslichten beter op elkaar afgestemd, wordt het aantal kruisbewegingen beperkt en bekijken we hoe het verkeer op Heuvelpoort en St-Lievenspoort vlotter kan verlopen aan de hand van kleinere efficiënte ingrepen. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de doorstroming er fel op vooruit gaat.


Is al dat omrijden wel goed voor het milieu?

De beste route is degene die het vlotst rijdt, met het minste verkeerslichten en minste filevorming. Nog te weinig Gentenaars nemen de R4 om van de ene deelgemeente naar de andere te gaan. Terwijl de doorstroming via de R4 vlot is en je minder verbruikt dan het klassieke optrekken en afremmen van het stadsverkeer. Bij de invoering van het mobiliteitsplan zal het belangrijk zijn goed je route te plannen en op voorhand na te denken hoe je best op je bestemming geraakt. De nodige tools zullen voorhanden zijn om je daarbij te helpen. Moet je omrijden via de R4? Helemaal niet, maar je zou versteld staan van de voordelen ervan.


Kan ik nog mijn oma bezoeken in de binnenstad?

Uiteraard, wie in de binnenstad moet zijn zal zelfs vlotter op zijn bestemming geraken omdat het doorgaande verkeer niet meer op dezelfde assen zit. Voor een kort bezoekje kan je je wagen kwijt op onze kortparkeerplaatsen bovengronds, voor langere bezoeken is het aangewezen te parkeren in een van de ondergrondse parkings in de binnenstad. Je kan uiteraard ook met de fiets of het openbaar vervoer komen. Maar ook daar blijft ligt de keuze bij uzelf.


Waarom worden automobilisten weggepest en mogen fietsers zich alles permitteren? Dit is geen evenwichtig plan.

Het is absoluut niet zo dat het mobiliteitsplan tegen automobilisten is gericht. Integendeel, het is een evenwichtig plan dat rekening houdt met alle vervoersvormen. Het stadscentrum, inclusief alle centrumparkings blijven bereikbaar met de wagen. Het openbaar vervoer krijgt er vrije bus- en trambanen bij. Knelpunten voor fietsers worden weggewerkt. Er is ook aandacht voor voetgangers: in bepaalde winkelwandelstraten zullen fietsers niet toegelaten worden tijdens de openingsuren. Zo kunnen voetgangers op hun gemak en in alle veiligheid zich door de winkelwandelstraten begeven.


Wordt Gent een tweede Brugge?

Neen. Gent is een heel andere stad dan Brugge, waar veel meer mensen wonen, werken en leven. Door wonen boven winkels te stimuleren en dankzij de goed draaiende horeca is er altijd volk en ambiance in de stad.


Kan het plan nog aangepast worden?

De grote lijnen van het plan liggen vast, maar de circulatieplannen kunnen nog gewijzigd worden op basis van de infovergaderingen. Alle opmerkingen tijdens de infovergaderingen worden nagekeken op hun haalbaarheid. Zo zijn verschillende circulatieplannen reeds gewijzigd. Zo zal de Wondelgemstraat een tweerichtingsstraat blijven op vraag van de lokale handelaars. Binnenkort worden nog andere wijzigingen bekendgemaakt.


Waarom wordt de Gentenaar zo weinig geïnformeerd over de plannen?

Het klopt dat de communicatie over het mobiliteitsplan beter kan. Zolang de circulatieplannen niet definitief zijn, is het echter moeilijk om concrete informatie te geven. Momenteel worden de circulatieplannen, in overleg met de bewoners en handelaars vastgelegd. Eens deze plannen definitief en goedgekeurd zijn in de gemeenteraad kunnen de bewoners concreet worden geïnformeerd over wat er verandert in hun wijk. We hebben ook gevraagd om een ‘infopunt mobiliteitsplan’ op te richten waar burgers, handelaars en bezoekers terechtkunnen met al hun vragen over het mobiliteitsplan.


Wat met mensen die minder mobiel zijn?

Elke plek in het stadscentrum blijft bereikbaar, minstens om iemand af te zetten, op een afstand van maximaal 250 tot 300m. Ook alle centrumparkings blijven bereikbaar. Dus ook wie minder goed te been is kan nog steeds tot in de binnenstad geraken met de wagen. Bij de heraanleg van de binnenstad werd en wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn. Zo verdwijnen de kasseien waar het kan, en streeft de stad ernaar om in het voetgangersgebied hoogteverschillen zoveel als mogelijk weg te werken.


Nieuw mobiliteitsplan goed en wel, maar wat met de slechte staat van de voetpaden en wegen?

Momenteel wordt zwaar geïnvesteerd in de vernieuwing van straten, pleinen, fietspaden en trottoirs. Het budget voor onderhoud van wegen is in deze bestuursperiode fors hoger dan de voorbije jaren.


Wat met de vele toeristenbussen die dagelijks toeristen afzetten en ophalen in het stadscentrum?

De toeristenbussen worden niet meer toegelaten aan het Laurentplein, of elders in de binnenstad, behalve om toeristen aan een hotel af te zetten. Er worden parkings voorzien aan de Dampoort en de Zuid (voor afzetten toeristen), eventueel ook aan het Rabot. Daarna moeten de bussen richting Dampoort, waar nu al een wachtparking is, met sanitaire voorzieningen voor chauffeurs.


Als de stad fietsen wil stimuleren, zullen er ook fietsenstallingen moeten bijkomen. Wat zijn daar de concrete plannen rond?

Er zullen inderdaad bijkomende fietsstallingen moeten voorzien worden. De stalling onder de Sint-Michielshelling staat vandaag reeds voortdurend vol.

Voor de buurt van de Korenmarkt hebben wij vanuit Open Vld zelf een voorstel gedaan, om de werfzone die nu bestaat in Klein Turkije (zijkant Sint-Niklaaskerk) in te richten als fietsstalling. Er zullen zones aangeduid worden om de fiets te plaatsen aan McDonald’s aan Post Plaza en aan Blokker. Eens die zones er zijn, zal het wildplaatsen van fietsen ook aangepakt worden.

In het mobiliteitsplan worden ook suggesties gedaan om fietsstallingen te voorzien op pontons op de binnenwateren, maar dit voorstel moet nog worden uitgewerkt.


Ik heb een garage in het toekomstige en huidige voetgangersgebied, wat nu?

Wie een garage heeft in het voetgangersgebied, zal uiteraard een doorgangsvergunning krijgen. Zowel voor zij die gedomicilieerd zijn in het gebied als zij die kunnen aantonen dat ze er een garage huren of in eigendom hebben.


Wat met bekommernissen van bewoners uit de deelgemeenten?

Open Vld Gent zal in het voorjaar van 2016 een tour doen langs alle deelmeenten en wijken om te luisteren naar de bekommernissen rond het mobiliteitsplan. We zullen ook uitleg geven per wijk hoe je best tot in het stadscentrum kunt geraken.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info