Vragen en tussenkomsten

29 januari 2007 - In de gemeenteraad werd het bestuursakkoord 2007-2012 besproken. VLD-fractievoorzitter Sami Souguir beklemtoonde in zijn maidenspeech dat de kiezer de coalitie beloond en versterkt heeft. Lees meer...29 januari 2007 - In het vragenuurtje peilde VLD-gemeenteraadslid Stefaan Noreilde naar de intenties van nieuwe schepen Mathias De Clercq in verband met de verfraaiingssubsidies voor handels- en horecazaken. Lees meer...8 januari 2007 - De raad van het Gentse OCMW kwam op vrijdag 5 januari voor het eerst bijeen. Geert Versnick werd tot OCMW-voorzitter verkozen. In de raad zetelen ook de VLD-ers Anne Bottequin en Carl De Decker. Lees meer...5 januari 2007 - De 51 Gentse gemeenteraadsleden hebben dinsdagavond de eed afgelegd tijdens de installatievergadering van de Gentse gemeenteraad 2007-2012. De Open Vld-fractie telt 11 leden... Lees meer...22 november 2006 - De nieuwe Gentse VLD-gemeenteraadsfractie kwam op 22 november voor de eerste maal bijeen. De 11 VLD?ers die op 2 januari aanstaande de eed als gemeenteraadslid zullen afleggen, hebben unaniem Sami Souguir als hun fractievoorzitter aangeduid. Lees meer...3 april 0201 - Eerder deze maand werd het nieuwe state of the art dispatching centrum van de Gentse brandweer geopend. In dit centrum zal de dispatching gebeuren voor zone centrum en zone zuid-oost. Het is een modulair systeem, het kan nog worden uitgebreid in de toekomst.  Bovendien zal het systeem technologisch nog verder ontwikkeld worden, zodat dienstverlening naar burger nog efficienter en beter zal verlopen. Lees meer...11 maart 0201 - Er is een nieuw knelpuntberoep in Vlaanderen: dat van jeugdtrainer. Heel wat sportclubs zijn hopeloos op zoek naar coaches en trainers. Vaak is het dweilen met de kraan open: terwijl de ene coach opgeleid wordt, stopt de andere er al mee. Dit fenomeen zien we zowel in het amateurvoetbal, tennis, basketbal,... Het gebrek aan coaches leidt uiteindelijk tot concurrentie tussen de clubs. Vooral de trainers met de beste opleidingen zijn gegeerd. Lees meer...Tussenkomst van Carl De Decker in de gemeenteraad omtrent de drinkwaterproblematiek in Oostakker

24 januari 0201 -

Mevrouw de Voorzitster,
Geachte Heer Burgemeester,
Geachte collega’s,

Aangezien ik in het verleden ook meermaals ben tussen gekomen namens onze fractie omtrent de drinkwaterproblematiek in Oostakker, ben ik zo vrij om opnieuw het woord te nemen naar aanleiding van de recente nieuwe meldingen.

Vooreerst lijkt het mij evident om duidelijkheid te verschaffen naar de burgers toe van Oostakker wat nu de oorzaak was en vooral of er gevaar was/is voor de volksgezondheid.

Verder wens ik dieper in te gaan op de communicatie of misschien beter gezegd het gebrek aan communicatie vanuit Farys.

Er is een meldpunt en er wordt post factum wel per brief gecommuniceerd met de klanten of via de webiste maar er zijn nog andere moderne communicatiemiddelen die onderbenut blijven naar mijn aanvoelen om de burger adequaat en snel  in te lichten.

Reeds in 2010 stelde ik een vraag omtrent het gebruik van twitter en sociale media door onze Gentse politie/brandweer en nu zovele jaren later stel ik met tevredenheid vast dat onze Gentse politie/brandweer prominent en pro-actief aanwezig zijn  op de sociale media om de Gentse burger te informeren en te verwittigen bij calamiteiten.

Transparantie, inspraak, toegankelijkheid en een open communicatiecultuur zijn meer dan een reeks mooie begrippen. Het implementeren van sociale media en bestaande platformen sluit perfect aan bij de achterliggende gedachte van een gemeenschapsgerichte zorg voor de veiligheid en het welzijn van de Gentse burger.

Farys dient dit voorbeeld te volgen en best in overleg met de communicatiedienst van de Stad Gent te onderzoeken en te implementeren hoe de sociale media effectief, pro-actief  en doelgericht kan ingezet worden in dergelijke situaties. Ik wens er dan ook op aan te dringen om de gehanteerde communicatiesystemen door Farys voortaan af te stemmen op communicatiekanalen zoals Twitter en bestaande facebookgroepen - zoals de druk bezochte groep Oostakker - op sociale media. 

Carl De Decker
Gemeenteraadslid
Tussenkomst van Christiaan Van Bignoot in de gemeenteraad over de knips

24 januari 0201 -

Beste voorzitter, beste collega’s,

De Gentenaars gaan er niet op vooruit als we hen blijven verdelen voor of tegen de knips. De discussies rond circulatieplan hebben in het verleden al voor te veel polarisering gezorgd in deze stad. Met onze nieuwe bestuursploeg kijken we vooruit, weg van het wij – zij verhaal, weg van de ene groep die voor de knips is, de andere groep tegen.

De leefbaarheid van wijken, de aanpak van de verkeersstromen en de signalisatie zijn voor onze fractie primordiaal.  We zullen volop investeren in de opwaardering van het openbaar domein en de versterking van het handelsapparaat, waarbij we bereikbaarheid, leefbaarheid  en verkeersveiligheid verzoenen en we gaan hierbij alle stakeholders betrekken in een participatietraject  Zowel bewoners als handelaars zullen hun inbreng kunnen doen. Als we het hebben over de handelsassen gaat het in concreto over de Wondelgemstraat en de Bevrijdingslaan en het verlengde ervan tot aan de 1000 vuren. Deze winkelstraten vormen het hart van de wijken en verdienen alle steun.

Voor Open VLD blijft het hierbij niet bij woorden, het tegendeel zou u wellicht verbazen.

Enerzijds verwijs ik u graag naar het bestuursakkoord: we gaan deze legislatuur speciale aandacht aan de Rabotwijk geven. Deze onderging de voorbije jaren grote veranderingen met een stevige impact op de samenhang van de wijk. Met een ruime blik, betrokkenheid en een integrale aanpak willen we samen met de bewoners en ondernemers de dynamiek en samenhang in de wijk versterken. Dit kan gaan van samenlevingsprojecten tot ingrepen in het openbaar domein.

Anderzijds is er de ‘Visienota horeca en detailhandel’ zoals die in 2018 is goedgekeurd door deze gemeenteraad. Deze nota is een uitvoering van het recente Decreet Integraal handelsvestigingsbeleid van de Vlaamse regering- Gent is trouwens de eerste centrumstad die klaar was met dergelijk document- In deze nota wordt de aanzet gegeven voor een handelsvestigingsbeleid om de uitdagingen van de toekomst op vlak van handel en horeca te kunnen aanpakken.

Beide belangrijke handelsassen zijn in deze nota gedefinieerd als zogenaamde schakelstraten. Schakelstraten zijn winkelstraten die niet tot een kernwinkelgebied behoren en die een specifiek ondersteuningsbeleid nodig hebben. Ze worden gekenmerkt door panden met kleinere oppervlakten, relatief lagere huurprijzen, een sterke mix aan functies en veel zelfstandige ondernemers. In schakelstraten wordt de bestaande middenstand beschermd en is er ruimte om innovatieve concepten uit te werken. In deze straten wordt een flankerend beleid ontwikkeld om de handel en horeca te stimuleren en te ondersteunen. Zo kunnen handelszaken in de schakelstraten nu al rekenen op een hogere subsidie als zij hun pand willen renoveren en in deze legislatuur willen we nog meer inzetten op dergelijk flankerend beleid. Dit blijft trouwens niet beperkt tot deze 2 assen, ook onder meer de Dampoortstraat, de Zwijnaardsesteenweg of de Kortrijksepoortstraat zijn door de gemeenteraad erkend als schakelstraten.

Collega’s, Bovenstaande punten gaan over de essentie van de zaak, met name de bescherming en versterking van de middenstand die, ook in handelsassen die het wat moeilijker hebben, een belangrijke rol blijft spelen inzake de dynamiek in de wijk. Wij willen daarop focussen eerder dan te blijven discussiëren over  de knips  of handelaars op te zetten de bewoners en vice versa.

Wij als open vld hebben er altijd gestaan voor  iedereen, zowel bewoners als de handelaarsen dat zal ook in de toekomst niet veranderen. Geen woorden maar daden.

Tenslotte   ik sluit me graag aan bij collega Siegfried Bracke die het volgens mij helemaal bij het rechte eind had toen hij eind 2018 in een interview meegaf: ‘Het circulatieplan is verteerd en heeft van de kiezer een fiat gekregen. Deze discussie hebben we dus gehad’.  Ik wil namens mijn fractie een oproep doen aan alle collega’s in deze raad door met een frisse blik naar de toekomst en naar de mobiliteit van onze stad kijken. Met 3 belangrijke aandachtspunten:  bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Christiaan Van Bignoot
Gemeenteraadslid
0000-00-00 - Enkele bewoners in de residentiële wijk in Sint Amandsberg, in de Frans Uyttenhovestraat, meldden mij dat er eind december  2018 definitieve vluchtheuvels in de straat zijn geplaatst, nadat er eerder een tijdelijke was geplaatst. Lees meer...<<  1   5   10   25   50   100   189   190   191     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info